domingo, 30 de marzo de 2014

Escola de Pares (dimarts 1): La família i l'entorn claus per a la prevenció del fracàs escolar

DIMARTS 1: La família i l'entorn claus per a la prevenció del fracàs escolar: Noves formes de comunicació, xarxes socials i telèfons mòbil

martes, 25 de marzo de 2014

Recordatorio: Charla mañana 26 de marzo

La família i l'entorn claus per a la prevenció del fracàs escolar: Noves formes de comunicació, xarxes socials i telèfons mòbils

viernes, 21 de marzo de 2014

Escuela de Padres: Charla el 26 de marzoLa família i l'entorn claus per a la prevenció del fracàs escolar: Noves formes de comunicació, xarxes socials i telèfons mòbils

miércoles, 19 de marzo de 2014

4ª sessió formativa de l’ESCOLA DE PARES I MARES 2013-14

El pròxim dia 22 de març del 2014 a les 11.00 hores en el Saló d'Actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Fernando Alberca, impartirà la tercera sessió de la II Edició de l'Escola de Pares i Mares, titulada "Motivació a l'estudi".

Fernando Alberca va nàixer a Córdoba en 1966. Llicenciat en Filosofia i Lletres. Va ser conseller del Consell Escolar del Principat d'Astúries. Màster de Direcció de Centres Educatius, actualment realitza el Màster Oficial en Neuropsicologia i Educació i el Doctorat en Psicologia. Premi De Hoy 2013.

Habitual conferenciant i autor, entre altres, dels best-sellers Cuatro claves para que tu hijo pueda ser feliz (Ed.Almuzara) iTodos los niños pueden ser Einstein (Ed.Toro Mítico), està considerat un dels majors experts del món en motivació.

Aquest autor, expert en educació i motivació, ens proposa una sèrie de conductes a evitar i altres a realitzar com a pares i educadors per a motivar els nostres fills a l'estudi. 

Comptem amb la seua col·laboració a l’hora d’informar el nombre més gran de pares i mares sobre esta sessió, i els recordem el següent enllaç electrònic, perquè aquells pares i mares que vullguen assistir puguen omplir el model d’inscripció a la jornada, atés que l’aforament del saló d’actes és de 250 persones:

http://www.cece.gva.es/relin/val/escuela_padres.htm

Els assistents que així ho desitgen podran vindre acompanyats pels seus fills o filles xicotets, a partir de 3 anys, que seran atesos per monitors de temps lliure mentres dure la sessió formativa.

Agraint per endavant el seu interés i col·laboració, reba una salutació ben afectuosa.

sábado, 8 de marzo de 2014

RESOLUCIÓN ADMISIÓN Y MATRICULA 2014-15

En este enlace tenéis la resolución por la cual se establece y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio y grado superior, en centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2014-2015.

Todo el procedimiento se ha adelantado un mes, a causa de la desaparición de la convocatoria de septiembre, de manera que el plazo extraordinario de matrícula, acaba el 2 de septiembre.

viernes, 7 de marzo de 2014

Actividades Sonrisas Fiesta Marzo


Os enviamos la programación del mes de Marzo de los talleres para niños en el Centro Creixent Junts (junto a Correos). Como veréis, cada sábado el taller o la animación es diferente.

 
Os recordamos que los socios del AMPA tienen descuento .
 
Displaying flyers b-n apunt mes marzo.jpg

jueves, 6 de marzo de 2014

A los interesados en presentarse a la Nueva Junta ...

¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!

Gracias a todos los padres y madres que habéis venido a la Asamblea Extraordinaria de hoy y al interés que habéis mostrado para ayudar y participar en la Junta Directiva del AMPA.

A los que estáis interesados en presentaros a la nueva Junta, os esperamos el lunes 10 por la mañana a las 9 en la Asociación para poder daros más detalles sobre las actividades que realizamos. A los que no podáis venir el lunes, podéis poneros en contacto con nosotros en ampacampdeturia@googlegroups.com

miércoles, 5 de marzo de 2014

Plataforma Per L'Ensenyament Públic - Protestes 7 de març

roja-a-fabra-def.jpg

Info-Ajudes per a campaments d'angles

El Ministeri convoca ajudes per a alumnat de 5è-6è i 1r d'ESO per a participar en campaments d'anglès en juliol. Adjunte la convocatòria i un resum per si es del vostre interès.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el miércoles 12 de marzo Vore la convocatòria en el BOE


-----------------------
El Ministerio ha convocado ayudas para alumnos de 5º-6º y 1ºESO para participar en campamentos de ingles en julio. Adjunto la convocatoria y un resumen por si es de vuestro interés.

--------------------------------------------------------------------------------------

Resolució de 10 de febrer de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a participar en un Programa d'Immersió Lingüística en anglès per a l'estiu de 2014 (BOE de 25 de febrer)

Extracte de la convocatoria

Article 1. Objecte de la convocatòria.
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 2.200 ajudes per a la participació en una de les colònies de dues setmanes de durada, organitzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport durant el mes de juliol de 2014. Aquestes ajudes es distribueixen, alhora, en dos torns i en dos grups, d'acord amb els requisits que para cadascun d'ells s'estableixen en l'apartat següent:
– Primer torn: de 29 de juny 2014 a 13 de juliol 2014:
• Grup I: 660 ajudes de fins a 476 euros.
• Grup II: 440 ajudes de fins a 326 euros.
– Segon torn: de 13 de juliol 2014 a 27 de juliol 2014:
• Grup I: 660 ajudes de fins a 476 euros.
• Grup II: 440 ajudes de fins a 326 euros.
Article 2. Beneficiaris.
1. Requisits generals que hauran de complir tots els sol•licitants:
a) Estar matriculat en centres sostinguts amb fons públics durant el present curs 2013/2014 en algun dels cursos esmentats a continuació: Cinquè o Sisè curs d'Ensenyament Primari o Primer curs d'ESO.
b) Tenir, com a màxim, 13 anys d'edat a data 31 de desembre de 2014.
c) Haver obtingut, com a mínim, «notable» com a nota final en l'assignatura d'anglès en el curs 2012/2013.
d) Haver obtingut, com a mínim, «notable» com a nota mitjana del curs 2012-2013.
i) No haver sigut beneficiari de l'ajuda en convocatòries anteriors.
2. Els sol•licitants que a data 31 de desembre de 2013 es troben en alguna de les següents circumstàncies, integraran el denominat Grup I, al que fa referència l'article 1 de la present convocatòria:
a) Orfandat absoluta del sol•licitant.
b) Pertànyer a famílies en les quals algun membre estiga afectat de minusvalidesa legalment qualificada (en grau superior al 65% per a pare/mare/germans del sol•licitant i superior al 33% en el cas que la patisca el propi sol•licitant).
c) Pertànyer a famílies que el seu sustentador principal es trobe en situació legal de desocupació o tinga reconeguda la incapacitat permanent absoluta.
d) Pertànyer a família nombrosa.
i) Pertànyer a família monoparental.
3. Els sol•licitants que, reunint els requisits generals, no es troben en cap de les circumstàncies de l'apartat anterior formaran part del denominat Grup II.
Article 4. Presentació i tramitació de sol•licituds.
1. La sol•licitud haurà d'emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l'adreça http://www.mecd.gob.es a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en l'apartat «Tràmits i serveis». (…)
(…) L'adjudicació d'una ajuda donarà lloc a l'assignació automàtica d'una plaça per a participar en l'activitat. No obstant açò, per a completar el preu total del programa, els beneficiaris abonaran a l'empresa que resulte adjudicatària del procediment obert 50 euros (si pertanyen al Grup I) o 200 euros (si pertanyen al Grup II).
(…) Serà a càrrec de les famílies dels participants el trasllat, tant d'anada com de retorn, entre el domicili i el lloc en el qual es desenvolupe la colònia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al dimecres 12 de març Veure la convocatòria en http://www.boe.es/diario_boe

---

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en inglés para el verano de 2014 (BOE de 25 de febrero)

Extracto de la convocatoria

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 2.200 ayudas para la participación en una de las colonias de dos semanas de duración, organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el mes de julio de 2014. Estas ayudas se distribuyen, a su vez, en dos turnos y en dos grupos, de acuerdo con los requisitos que para cada uno de ellos se establecen en el apartado siguiente:
– Primer turno: de 29 de junio 2014 a 13 de julio 2014:
• Grupo I: 660 ayudas de hasta 476 euros.
• Grupo II: 440 ayudas de hasta 326 euros.
– Segundo turno: de 13 de julio 2014 a 27 de julio 2014:
• Grupo I: 660 ayudas de hasta 476 euros.
• Grupo II: 440 ayudas de hasta 326 euros.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Requisitos generales que deberán cumplir todos los solicitantes:
a) Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el presente curso 2013/2014 en alguno de los cursos mencionados a continuación: Quinto o Sexto curso de Enseñanza Primaria o Primer curso de ESO.
b) Tener, como máximo, 13 años de edad a fecha 31 de diciembre de 2014.
c) Haber obtenido, como mínimo, «notable» como nota final en la asignatura de inglés en el curso 2012/2013.
d) Haber obtenido, como mínimo, «notable» como nota media del curso 2012-2013.
e) No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores.
2. Los solicitantes que a fecha 31 de diciembre de 2013 se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias, integrarán el denominado Grupo I, al que hace referencia el artículo 1 de la presente convocatoria:
a) Orfandad absoluta del solicitante.
b) Pertenecer a familias en las que algún miembro esté afectado de minusvalía legalmente calificada (en grado superior al 65% para padre/madre/hermanos del solicitante y superior al 33% en el caso de que la padezca el propio solicitante).
c) Pertenecer a familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación legal de desempleo o tenga reconocida la incapacidad permanente absoluta.
d) Pertenecer a familia numerosa.
e) Pertenecer a familia monoparental.
3. Los solicitantes que, reuniendo los requisitos generales, no se encuentren en ninguna de las circunstancias del apartado anterior formarán parte del denominado Grupo II.
Artículo 4. Presentación y tramitación de solicitudes.
1. La solicitud deberá cumplimentarse mediante el formulario accesible por internet en la dirección http://www.mecd.gob.es a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado «Trámites y servicios». (…)
(…) La adjudicación de una ayuda dará lugar a la asignación automática de una plaza para participar en la actividad. No obstante, para completar el precio total del programa, los beneficiarios abonarán a la empresa que resulte adjudicataria del procedimiento abierto 50 euros (si pertenecen al Grupo I) o 200 euros (si pertenecen al Grupo II).
(…) Correrá a cargo de las familias de los participantes el traslado, tanto de ida como de regreso, entre el domicilio y el lugar en el que se desarrolle la colonia.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el miércoles 12 de marzo Vore la convocatòria en http://www.boe.es/diario_boe/

martes, 4 de marzo de 2014

Recordatorio Asamblea Extraordinaria del Jueves 6


Os recordamos que el Jueves tendrá lugar en el Colegio la Asamblea Extraordinaria del AMPA para informar sobre la necesidad de nuevos candidatos para Renovar Cargos de la junta y hablar sobre el Uniforme Escolar.

sábado, 1 de marzo de 2014

Circular de la Convocatoria de la Asamblea Extraordinaria del Jueves 6 de Marzo


Por la presente se convoca a los socios/as del AMPA, a la celebración de la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 6 de marzo de 2014 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en la sala de usos múltiples del  CEIP Camp de Turia sito en la Avda. País Valenciano 86.
Con el siguiente:

Orden Del Día:

  1. Renovación de cargos en la Junta Directiva del AMPA
  2. Propuestas de uniforme escolar
  3. Ruegos y preguntas.

Destacar la importancia del primer punto, necesitamos ayuda de padres y madres que deseen implicarse para evitar la desaparición del AMPA, y con ella servicios como:

  • Escola Matinera
  • Actividades Extraescolares
  • Escuela de Padres
  • Gestión y distribución de libros de texto
  • Escuela de Pascua, Verano y Tardes Culturales
  • Seguro Escolar

Gracias por adelantado por vuestra asistencia.